خلیج گرگان آلوده شده و در آستانه خشک شدن است

خلیج گرگان به دلیل پسروی آب دریای خزر در حال نابودی‌ست. فاضلاب شهرها به درون این تالاب حفاظت شده می‌ریزد و آن را به مردابی تبدیل کرده.