پل ورهوفن، کارگردان جسور هلندی: رئیس هیأت داوران برلیناله

تلفیق سینمای اکشن با سینمای مؤلف از ویژگی‌ آثار اوست. ورهوفن از اروتیسم آغاز کرد، به سینمای علمی تخیلی راه برد که سرانجام به خاستگاه اصلی‌اش بازگردد.