سال ٢٠١۶: ۳۴۸ روزنامه‌نگار زندانی در جهان

در اولین بخش از کارنامه سال ٢٠١٦ سازمان گزارش‌گران بدون مرز درباره شرایط روزنامه‌نگاران در جهان، ایران با ۲۴ روزنامه‌نگار در زندان، پنجمین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران معرفی شده است.