نخستین فیلم‌های بخش رقابتی جشنواره برلین معرفی شدند

برلیناله ظاهراً مبنا را بر تنوع سبک‌ها قرار داده. پل ورهوفمن، کارگردان هلندی و رییس هیأت داوران هم اهل تنوع و تلفیق است. ۱۴ فیلم نخست جشنواره فیلم برلین: