عقده ادیپ

اوله آندکه‌ئر اولسن − من بر این باورم که تربیت به شیوه اقتدار گرایانه قدیم و تربیت جدید بدون استفاده از اقتدار در یک نقطه نتایج یکسانی به بار می‌آورند.