طراح «حصر»: جانشین رئیس اطلاعات سپاه

محمد حسین‌زیبایی‌نژاد معروف به حسین نجات که پیشنهاد حصر رهبران نهضت سبز را مطرح کرده بود، پیش از برگزاری انتخابات، به مهم‌ترین نهاد اطلاعاتی ایران رفت.