جزا: مرگ − کتابی درباره تاریخ قتل به اسم کیفردهی

مروری بر تاریخ مجازات اعدام از دوران باستان تا به امروز، نوشته ژان-ماری کَربَس، استاد حقوق دانشگاه مونتپولیه، ترجمه رضا ناصحی، ناشر: بنیاد عبدالرحمن برومند