آیا آتش‌بس در سوریه به صلحی پایدار خواهد انجامید؟

توافق اخیر آتش‌بس گرچه گامی بلند به سمت پایان جنگ درسوریه است، اما هنوز تا یک صلح پایدار راه درازی مانده؛ دغدعه‌های متفاوت طرفین تخاصم می‌تواند موجب برهم خوردن این توافق شکننده شود