آرش صادقی و شش زندانی دیگر، همچنان در اعتصاب غذا

به گفته امیر رئیسیان، وکیل آرش صادقی «هنوز خبر خوشی وجود ندارد.» هفت زندانی سیاسی دیگر هم به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند.