تجمع مقابل زندان اوین برای آزادی آرش صادقی و دیگر زندانیان اعتصابی

در این گردهمایی ده‌ها نفر شرکت داشتند. آن‌ها کف دستشان نوشته بودند «ما آرش و گلرخ هستیم». تجمع‌کنندگان در سکوت به ادامه حبس آرش صادقی و همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی اعتراض کردند.