زبانِ فارسی و زبانِ دانش

جویا آروین − هیچ زبانی در ذاتِ خود زبانِ علم نیست و علم هم در ذاتِ خود با هیچ زبانی نسبتِ ویژه‌ای ندارد. مناسباتِ قدرت است که زبانی را بر دیگر زبان‌ها چیره می‌کند و علم را به‌ انحصارِ آن زبان درمی‌آورد.