تجمع اعتراضی کارگری علیه طرح ادغام سازمان تأمبن اجتماعی در برابر مجلس

تجمع کنندگان مخالفت خود را با تصمیم مجلس مبنی بر تصویب ادغام سازمان تأمبن اجتماعی در وزارت بهداشت و درمان اعلام کردند.