پزشک ایرانی مقیم سوئد از ۹ ماه قبل در اوین زندانی است

احمدرضا جلالی، پزشک مقیم سوئد از روز پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در تهران بازداشت شده و در زندان اوین است.
او ۱۰ روز است که اعتصاب غذا کرده است.