بازنشستگی پیش از موعد زنان کارگر، بدون شرط سنی

زنان شاغل که ۲۰ سال سابقه کار دارند، می‌توانند درخواست بازنشستگی کنند اما معاون امور زنان دولت می‌گوید با اجرای این مصوبه، کشور با مشکل کمبود نیرو مواجه می‌شود.