دایی رهبر او را نصحیت می‌کند

سیدحسین میردامادی، نامه‌ای به سیدعلی خامنه‌ای نوشته و از او خواسته راه احترام به کرامت انسانی را پیش گیرد. او دایی رهبر و استاد بازنشسته الهیات است.