خیز رهبر جمهوری اسلامی برای تصاحب دانشگاه آزاد

در هیچ‌کدام از بندهای اساسنامه دانشگاه آزاد انتخاب رئیس هیأت مؤسس دانشگاه به رهبر جمهوری اسلامی واگذار نشده، اما علی خامنه‌ای خود رأساً رئیس این هیأت را منصوب کرد.