پارلمان ترکیه به تغییر قانون اساسی رأی مثبت داد

اکثریت پارلمان ترکیه به تغییر نظام پارلمانی به ریاستی رأی مثبت داد. این تغییرات که اختیارات اردوغان را به‌شدت افزایش می‌دهد و ناقض استقلال دادگاه‌ها است، باید به رفراندوم گذاشته شود.