متافیزیک “ملت” به روایت نیکفر – مورد پلاسکو

پریسا نصرآبادی − نقد محمدرضا نیکفر، علیرغم داعیه خلاف جریان بودنی که چارچوب یادداشت‌اش را می‌سازد، از منظر ایدئولوژیکِ ضد مردم صورت گرفته است.