اختلاف سوریه و ترکیه بر سر بیانیه مشترک اجلاس صلح در آستانه

شورشیان سوری و دولت اسد به حصول توافق بر سر بیانیه مشترک اجلاس صلح سوریه امیدوارند. دولت ترکیه اما با برخی مفاد مخالف است. احتمال تمدید اجلاس وجود دارد.