پارلمان بریتانیا باید روند اجرای برکسیت را تأیید کند

با رأی دادگاه عالی بریتانیا مبنی بر تأیید روند اجرای برکسیت توسط پارلمان، دولت نگران آن است که برنامه‌ریزی در این‌باره به‌هم بریزد و تجدیدنظرهایی صورت گیرد.