ترزا می: آمریکا و بریتانیا رهبری جهان را به عهده بگیرند

نخست‌وزیر بریتانیا به آمریکا سفر کرده است. تجارت آزاد بین دو کشور به جای گلوبالیسم و رهبری جهان با کاهش «نفوذ پلید» ایران از چالش‌هاست.