۹۰ روز تعلیق صدور ویزا برای ایرانیان: بررسی فرمان اجرایی ترامپ

ترامپ به غیر از تعلیق ویزا و پناهنده پذیری، به سه نهاد اجرایی فرمان داده که برای یک برنامه غربال گیری، شاخص‌های بررسی سخت‌گیرانه مشخص کنند و الگوی اجرا هم ارائه کنند.