دیوان محاسبات کشور: کل حقوق‌های نجومی به خزانه بازگردانده شد

دیوان محاسبات می‌گوید بین دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف و مدیری که این دستمزدها را پرداخت کرده تفکیک قائل شده و تصمیم‌گیرنده برای پرداخت حقوق‌های نجومی را متخلف می‌داند.