منشور حقوق شهروندی، یک ماه بعد: قانونی که قانون نیست

معین خزائلی- منشور حقوق شهروندی دولت روحانی اگر‌ چه خود برگرفته از قوانین موضوعه در ایران است اما به هیچ رو از حمایت و ضمانت اجرا برخوردار نیست.