آن پنج شعر و صدای پای آینده

فرج سرکوهی- کارنامه شعری فروغ فرخزاد مرحله سومی هم دارد: پنج شعر آخر او. اما میان‌درآمدها، به ویژه در دو دهه اخیر این اشعار را نخ‌نما و قابل مصرف می‌کنند.