«بادهای خشمگین» چگونه در خوزستان ماندگار شدند؟

بهنام خسروانی- ۹۵ درصد جمعیت خوزستان مایلند از این استان مهاجرت کنند.
خوزستان چگونه به این روز افتاد؟ و بیماران سرطانی بیمارستان شفای اهواز چگونه رشدی ۱۰۰ درصدی داشتند؟