جلوه‏‌های دین و دین‌‏باوری در روان‌‏کاوی لاکان

علی شریعت کاشانی − نبودِ یک نظریه دربارۀ دین در نوشتار لاکان و سرباز زدن او از تعریف دین به معنای رویگردانی او از دین و دین‌باوری نیست.