هراس از طرفداران مقتدی صدر پارلمان عراق را به تعطیلی کشاند

طرفداران مقتدی صدر تظاهرات کرده بودند. نمایندگان که از تهاجم معترضان به پارلمان وحشت داشتند، پارلمان عراق را تعطیل کردند.