محمد نجفی وکیل دادگستری بازداشت شد

سایت کلمه نوشته است که محمد نجفی، وکیل پایه یک دادگستری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به محل نامعلومی منتقل شد.