مصادره‌ اتوبان‌ها برای نامگذاری به نام آیت‌الله‌ها

اکنون در نامگذاری خیابان‌ها نوبت به محمدرضا مهدوی کنی و اکبر هاشمی رفسنجانی رسیده است. چنانکه ابواب جمعی سیاسی همین دو آیت‌الله ضمن رقابتی تنگاتنگ در شورای شهر نوبت گرفته‌اند تا هرچه زودتر نام‌ آیت‌اللهِ ایشان را در تابلوهای شناسایی یکی از بزرگراه‌های تهران به نمایش بگذارند.