آغاز هفتمین سال حصر خانگی و توفان توییتری برای ترند کردن درخواست رفع حصر

زهرا و نرگس موسوی، از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، و محمدتقی کروبی، از فرزندان مهدی کروبی هم با نوشتن در توییتر خود به توفان توییتری برای طرح درخواست رفع حصر پیوسته‌اند.