مشاور امنیت ملی آمریکا استعفا داد

او با سفیر روسیه تلفنی گفت‌و گو کرده بود اما اطلاعات ناقص و متناقضی از این گفت‌و گو به معاون رئیس جمهوری آمریکا ارائه داده بود.