اعتراضات مردم خوزستان به بحران زیست‌محیطی و برکناری دو مدیر استانی

قطع ساعت‌ها آب و برق، تعطیلی چند روزه مدارس و ادارات، مردم خوزستان را به اعتراضات خودجوش واداشته است. مسئله زیست‌محیطی ریزگردها در خوزستان بحران تازه‌ای ایجاد کرده است.