برگزاری جلسه مدیریت بحران دولت بدون اشاره به سیل و کولاک در ایران

سیل فارس، بوشهر، خراسان رضوی و جنوبی و کرمان را در نوردیده و برف برخی استان‌هان نیمه شمالی ایران فلج کرده است. شماری در حوادث اخیر کشته و مفقود شدند.