۲۰۱۷، سال سخت پناهجویان در اروپا

امید منتظری- حمید نوذری می‌گوید اوضاع از زمانی برای پناهجویان دشوارتر شد که دولت‌های اروپایی و آلمان در برابر راست افراطی و پوپولیست‌ها کوتاه آمدند.