انتقاد سازمان ملل از وضع اردوگاه‌های پناهجویی در لیبی

فرستاده سازمان ملل در امور لیبی معتقد است عقد توافقنامه‌ای با این کشور درباره پناهجویان غیرقابل تصور است. او شرایط اردوگاه‌های پناهجویی در لیبی را غیرانسانی خواند.