احمد منتظری، از بازداشت برای اجرای حکم ابلاغ نشده تا هشت روز مرخصی ناگهانی

یک روز پس از فراخواندن بدون احضاریه و بازداشت احمد منتظری در دادگاه ویژه روحانیت، به او هشت روز مرخصی داده شده است. منتظری در مدت بازداشت در سلول انفرادی بوده است.