کارگران شهرداری اهواز خواهان افزایش دستمزدها شدند

کارگران شهرداری اهواز می گویند اگر شغل دوم و سوم نداشته باشند قادر به تهیه مواد غذایی مانند گوشت و سایر کالاهای مورد نیاز خانوادهشان نیستند.