قزوین: ارائه خدمات دارویی و درمانی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی متوقف می‌شود؟

با توجه به بدهی تأمین اجتماعی به مراکز درمانی، تأمین تجهیزات دارویی و بیمارستانی مورد نیاز مراجعه‌کنندگان برای دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین دشوار شده است.