پیشنهاد راهبرد انتخاباتی تحول خواهان: رأی به کاندیدای غایب

عمار ملکی − «در دور اول انتخابات به کسی رأی بده که در یک انتخابات آزاد به او رأی می‌دهی»: این شعار اصلی طرح «رأی به کاندیدای غایب» است.