پناهجویان در سواحل لیبی: یا مرگ در قایق یا آزار و تجاوز در اردوگاه‌ها

نه تنها تعداد پناهجویانی که در سواحل لیبی غرق می‌شوند بیشتر شده، بلکه بسیاری از زنان و کودکان حتی پیش از آنکه سوار این قایق‌ها شوند، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.