دفاع قالیباف از شهرداری: آلودگی هوا را سیاسی نکنید

شهردار تهران با دفاع از ساختمان‌سازی‌ها، دستاوردهایش در مقابله با آلودگی هوا را برشمرد . او مدتی است به اتهام فساد و سؤمدیریت شهری تحت فشار قرار گرفته است.