بیروت: کابوس شهری یا رویای آرمان‌شهری؟

بیروت، شهری استثنایی یا در بحران؟این پرسش سه دهه است که بر خیال و سرنوشت جامعه لبنان سایه افکنده، و البته درمقابل اشکال گوناگونی از مقاومت، به خلاقیت هم راه یافته است.