برابری و آزادی باید ترجمه‌ را تاب آورند

در این نوشتار مصاحبه نیره توحیدی که اکتبر ۲۰۱۵ و آوریل ۲۰۱۶ به طور نوشتاری با جودیت باتلر، فیلسوف آمریکایی انجام داده است را می خوانید.