کولبران از نیمه دوم فروردین بیمه می‌شوند

طرح بیمه کولبران ابتدا از شهرستان پیرانشهر آغاز می‌شود و پرداخت دیه را هم دربرمی‌گیرد. همچنین مذاکراتی با فرماندهی کل مرزبانی جهت جلوگیری از تیراندازی به کولبران انجام می‌شود.