حذف مجازات اعدام از جرایم مواد مخدر: اختلاف نظرها و اتفاق نظرها

در حالی که برای حذف مجازات اعدام در «برخی موارد» قاچاق مواد مخدر بین نمایندگان مجلس و دستگاه‌ها اتفاق نظر وجود دارد، بر سر مقدار ماده مخدر همراه متهم برای صدور حکم اعدام، اختلاف نظر باقی‌ست.