انتخابات هلند: پیروزی راست بر راست افراطی

انتخابات هلند آزمونی برای اروپا بود. پوپولیست‌های راستگرا نتوانستند در این انتخابات پیروز شوند. حزب نخست‌وزیر هلند بیشترین آرا را به‌دست آورد اما موفق‌ترین حزب، حزب سبزهای چپ بود.