مراد ثقفی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر و ناشر دستگیر شد

مراد ثقفی، روزنامه‌نگار، پژوهشگر مسائل سیاسی و ناشر ایرانی در منزلش بازداشت شد.