آخرین مخالفان اسد در حمص شهر را ترک می‌کنند

بین ۱۰ تا ۱۵ هزار مخالف مسلح و غیرنظامیانی که اعضای خانواده‌های آنان هستند، در هفته‌های آینده با اتوبوس از حمص بیرون برده خواهند شد. این رویداد بزرگترین عملیات تخلیه مخالفان است.