زمین کارخانه‌ چیت‌سازی ری در مزایده‌ فروش

س. اقبال − اینجا زمانی کارخانه چیبت ری بوده. به زودی در اینجا برج‌سازی می‌شود. سرنوشت کارگران این کارخانه در اکثر کارخانه‌های دیگر بی‌کم و کاست ادامه دارد.